วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

อบรมเกษตรกรห้วยลึก 1 / 2556

ดำเนินการอบรมเกษตรกรก่อนรับพันธุ์สัตว์ ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เยี่ยมโครงการ 1/2556

9 พฤศจิกายน 2555 เยี่ยมพื้นที่เพื่อประสานโครงการที่จะดำเนินงาน ปี 2556